Get Adobe Flash player

51. Дневен ред/Покана за заседание – 12.09.2019год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 12.09.2019 год. (четвъртък) от 14:30 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

  1. Делегиране право на директора на СУ „Хрсито Смирненски“ гр.Искър за организирането на безплатните превози на ученици, които подлежат на задължителна подготовка или на задължително обучение в населеното място, в което няма училище, осъществяващо обучение в съответния клас с осигурен безплатен транспорт до училище в най-близкото населено място на територията на общината в съответствие с чл.283, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Внася: Кметът на Общината

  1. Формиране на маломерна смесена група в с.Писарово при ДГ „Мара Балева“, гр.Искър през учебната 2019/2020 г.

Внася: Кметът на Общината

  1. Запазване на самостоятелни паралелки в Основно училище „Васил Левски“, с.Долни Луковит през учебната 2019/2020 год.

Внася: Кметът на Общината

  1. Формиране на маломарни паралелки в Основно училище „Васил Левски“, с.Долни Луковит през учебната 2019/2020 год.

Внася: Кметът на Общината

  1. Други

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър