Get Adobe Flash player

52. Дневен ред/Покана за заседание – 25.09.2019год.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.1, т.1  от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам

З  А  С  Е  Д  А  Н  И  Е

на Общински съвет – Искър на 25.09.2019 год. (сряда) от 14:00 часа  в Заседателната зала на Община Искър, гр.Искър с предложение за следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 1. Върнато за ново обсъждане Решение № 780/29.08.2019 г. по Протокол № 51/29.08.2019 г. на Общински съвет-Искър съгласно Заповед № РД-29-04 от 10.09.2019 г. на Областния управител на област Плевен.

Внася: Кметът на Общината

 1. Промяна в бюджета на общината за 2019 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходи за местни дейности по бюджета на общината и прогнозата на общинските сметки и средства от Европейския съюз за периода 2020-2022 г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Формиране на маломарни паралелки в Средно училище „Христо Смирненски“, гр.Искър през учебната 2019/2020 год.

Внася: Кметът на Общината

 1. Формиране на маломарна подготвителна група и слети маломерни паралелки в Начално училище „Христо Ботев“, с.Писарово през учебната 2019/2020 год.

Внася: Кметът на Общината

 1. Отпускане на финансови средства за осигуряване на обедно хранене в Основно училище „Васил Левски“, с.Долни Луковит.

Внася: Кметът на Общината

 1. Приемане на краткосрочна програма за насърчаване на използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на община Искър 2019-2021.

Внася: Кметът на Общината

 1. Отдаване под наем на полските пътища и напоителните канали включени в масивите за ползване и разпределени със заповедите по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2019-2020г.

Внася: Кметът на Общината

 1. Разрешаване на платен и неплатен годишен отпуск на Председателя на Общински съвет – Искър.

Внася: Председателят на ОбС

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

 1. Питания по въпроси, представляващи обществен интерес.

 

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър