Get Adobe Flash player

01. Дневен ред комисии 01.2015 година

 

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

За становище:

 

  1. Предложение за промяна в структурата на общинската администрация на община Искър

Вносител: Кметът на Общината

 

2.Отпускане на средства за обезпечаване на кръводарителска кампания в община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 

  1. Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване по населени места през 2015 год., съгласно Приложение №1.

Вносител: Кметът на Общината

 

  1. Удължаване срока на Решение №380 от 30.08.2013 год., променено с Решение №409 от 27.09.2013 год. на ОбС – Искър за следващите стопански години.

Вносител: Кметът на Общината

 

  1. Отчет за дейността на «Пелофарма» ЕООД гр. Искър през ІV-то тримесечие на 2014 г.

Вносител: Председателят на ОбС- Искър

Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

За становище:

 

  1. Приемане на общинска програма за управление на общинска собственост.

Вносител: Кметът на Общината

Комисия „Комисия за контрол по изпълнение на решенията и установяване на конфликт на интереси”

За становище:

 

  1. Изпълнението на актовете на Общински съвет – Искър, гр. Искър за второто шестмесечие на 2014 г.

Вносител: Кметът на Общината

 

Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

Комисия „Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”

Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации”

Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

За обсъждане:

 

  1. Отчет за дейността на Общински съвет – Искър и негови комисии за периода 01.07.2014 г. – 31.12.2014 г.

Вносител: Председателят на ОбС- Искър

 

  1. Упълномощаване на представител на община Искър в Общото събрание на Асоциацията по В и К – Плевен и даване на мандат за гласуване.

Председателят на ОбС- Искър

 

  1. Заповед РД-26-19 от 16.12.2014 г. за ново обсъждане на Решение №650 от   28.11.2014 г.