Get Adobe Flash player

03.Дневен ред комисии 02.2015 година (извънредно)

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

 

  1. За бюджетната прогноза за периода 2016-2018 г. на постъпленията от местни приходи и на разходи за местни дейности по бюджета на Общината и прогнозата на общинските сметки за средствата от Европейския съюз за периода 2016-2018 година.

Вносител: Кметът на Общината

За становище:

Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

 

  1. Започване на процедура за смяна начина на трайно ползване на ПИ №000107, находящ се в землището на с. Долни Луковит.

Вносител: Кметът на Общината

За становище:

Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

 

  1. Разделяне на ПИ №900062 по плана за земеразделяне на гр. Искър.

Вносител: Председателят на ОбС Искър

За становище:

Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

 

  1. Промяна на вида на собственост и започване на процедура за смяна на НТП на ПИ №500066, находящ се в землието на гр. Искър.

За становище:

Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

 

  1. Информация за Културен календар на Община Искър за 2015 г.

Вносител: Кметът на Общината

Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации”

 

 

  1. Отчет за изпълнението на Общинска програма за опазване на околната среда и Програма за управление на дейностите по отпадъци през 2014 г. на община Искър, област Плевен.

Вносител: Председателят на ОбС Искър

За становище:

Комисия „Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”

 

  1. Приемане на програма за развитие на туризма в община Искър за периода 2015-2017 година.

Вносител: Председателят на ОбС Искър

За обсъждане и становище:

Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

Комисия „Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”

Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации”

Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”