Get Adobe Flash player

02. Дневен ред комисии 02.2015 година.

 Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

 

Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

Комисия „Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”

Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации”

Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

 

За обсъждане и становище:

 

  1. Приемане на общинска програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

Вносител: Кметът на Общината

 

  1. Предложение относно промяна в структурата на общинската администрация на община Искър.

Вносител: Кметът на Общината

 

  1. 3. Вземане на решение да бъде отправено искане чрез Главна дирекция ОПОС до Министерство на финансите за ползване на временен безлихвен заем за погасяване на задължения по договори, по които са наложени финансови корекции..

Вносител: Кметът на Общината

 

  1. Обсъждане и приемане на проектобюджета на общината за 2015 г.

Вносител: Кметът на Общината