Get Adobe Flash player

04. Дневен ред комисии 02.2015 година.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Промяна в бюджета на общината за 2015 г.

Вносител: Кметът на Общината

За становище:

Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

2. Одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на общински имот.

Вносител: Кметът на Общината

За становище:

Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

3. Промяна в т.10 от Раздел ІІІ б. „Б” на Решение №681 от 13.02.2015 г. по Протокол № 53 на Общински съвет – Искър.

Вносител: Кметът на Общината

За становище:

Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”