Get Adobe Flash player

05. Дневен ред комисии 07.2015 година.

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр. Искър на 29.07.2015г.

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Промяна в бюджета на общината за 2015 г .

За обсъждане:
Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”
Комисия „Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”
Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации”
Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”
За становище: Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

2. Издаване на запис на заповед от община Искър в полза на ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор №15/313/00254 от 12.12.2013г. по мярка 313 за Проект „Туристическа екопътека „Тульово“ – природа, сказания, легенди и съременности“, сключен между Община Искър и ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция.

За становище: Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

3. Издаване на запис на заповед от община Искър в полза на ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор №15/313/00253 от 12.12.2013г. по мярка 313 за Проект „Общински център – местен бит и култура“, сключен между Община Искър и ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция.

За становище: Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

4. Издаване на запис на заповед от община Искър в полза на ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор №15/321/01408 от 19.12.2013г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа – с. Долни Луковит, общ. Искър“, сключен между Община Искър и ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция.

За становище: Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”
5. Разделяне на УПИ X900,905, кв. 24 по плана на гр. Искър

За становище: Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”
6. Смяна на начина на трайно ползване на ПИ № 900108, находящ се в землището на гр. Искър

За становище: Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”
7. Смяна на начина на трайно ползване на ПИ № 900109, находящ се в землището на гр. Искър

За становище: Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

8. Разделяне на ПИ № 040063 по плана за земеразделяне на гр. Искър
За становище: Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

9. Общинска стратегия за развитие на социални услуги в община Искър – приемане на Годишен план за действие за планов период 2016 г.

За становище: Комисия „Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”
10. Изпълнение решенията на Общински съвет – Искър за пръвото шестмесечие на 2015 г.
За обсъждане:
Комисия за контрол по изпълнение на решенията и установяване на конфликт на интереси.
Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”
Комисия „Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”
Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации”
Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”
За становище:
Комисия за контрол по изпълнение на решенията и установяване на конфликт на интереси
11. Промяна на Решение № 695/30.03.2015г.

За становище: Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”
12. Отчет за дейността на общински съвет – Искър и неговите комисии

За обсъждане и становище:
Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”
Комисия „Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”
Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации”
Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

13. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД“ гр. Искър за второто тримесечие на 2015г.

За обсъждане:
Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”
Комисия „Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”
Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации”
Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”
За становище: Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”
14. Предложение относно: Отпускане на еднократни финансови помощи.

За становище: Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”