Get Adobe Flash player

06. Дневен ред комисии 08.2015 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

1. Промяна в бюджета на общината за 2015 г.

Вносител: Кмета на Общината

2. Одобряване на пазарна оценка за учредяване на сервитутни права.

Вносител: Кмета на Общината

3. Провеждане на нова обществена поръчка с предмет: Възлагане на автобусни превози по линии от утвърдена областна транспортна схема по обособени позиции от квотата на община Искър.

Вносител: Кмета на Общината

За становище: Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

4. Продажба и одобряване на пазарна оценка на ПИ №900109.

Вносител: Кмета на Общината

5. Продажба и одобряване на пазарна оценка на ПИ №900108.

Вносител: Кмета на Общината

6. Продажба и одобряване на пазарна оценка на ПИ №047058.

Вносител: Кмета на Общината

7. Разделяне на ПИ №000138 по плана за земеразделяне на с. Писарово.

Вносител: Кмета на Общината

8. Актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Искър през 2015 г.

Вносител: Кмета на Общината

9. Предоставяне под наем за срок от седем стопански години на имоти стопанисвани от Община Искър.

Вносител: Кмета на Общината

За становище: Комисия „Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”

10. „Доклад – Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Искър.

Вносител: Кмета на Общината

За становище: Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации”

11. Осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в бюджета на НУ „Христо Ботев”, с. Писарово за 2015 г.

Вносител: Кмета на Общината

12. Формиране на маломерни паралелки в ОУ „Васил Левски” с. Долни Луковит през втория учебен срок за учебната 2015/2016 г.

За обсъждане и становище: Всички комисии

13. Приемане на Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на общината Искър.

Вносител: Кмета на Общината

13. Избор на временно изпълняващи длъжността Кмет на Община Искър и Кметове на Кметства на основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и във връзка с чл. 42, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Вносител: Кмета на Общината