Get Adobe Flash player

01. Дневен ред комисии 12.2015 година

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

 1. Промяна в бюджета на общината за 2015 г.

Докладва: Кмета на Общината

 1. Определяне на месечна финансова помощ на граждани от община Искър, подложени на хемодиализа за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Вносител: Председателят на ОбС

 1. Отчет за дейността на «Пелофарма» ЕООД гр. Искър за третото тримесечие на 2015 г.

Докладва: Председателят на ОбС

 1. Промяна на базисни наемни цени през 2016 г.

Докладва: Кмета на Общината

 1. Предложение за промяна в структурата на общинската администрация на община Искър.

Докладва: Кмета на Общината

 1. Определяне размера на такса ботови отпадъци за 2016 г.

Докладва: Кмета на Общината

 1. Одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на общински имот за ПИ №140001 с площ 5.883 дка.

Докладва: Кмета на Общината

 1. Одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на общински имот за ПИ №196010 с площ 14.199 дка.

Докладва: Кмета на Общината

 1. Възлагане на автобусни превози на територията на Община Искър.

Докладва: Кмета на Общината

За становище: Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

 1. Актуализацията на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Искър през 2015 г.

Докладва: Кмета на Общината

 1. Преотреждане на ОУ «Христо Ботев», находящо се в УПИ VІІІ 689, кв. 20 по плана на гр. Искър в „Спортен център”.

Докладва: Кмета на Общината

 1. 3. Промяна на вида на собственост и започване на процедура за смяна на НТП на ПИ №000334, находящ се в землището на с. Староселци.

Докладва: Кмета на Общината

 1. Разделяне на ПИ №319003 по плана за земеразделяне на с. Писарово.

Докладва: Кмета на Общината

 1. Разделяне на ПИ №000254 по плана за земеразделяне на с. Староселци.

Докладва: Кмета на Общината

 1. Промяна във вида на собственост и започване на процедура за смяна на НТП на ПИ №000166, находящ се в землището на с. Писарово.

Докладва:Кмета на Общината

 1. Разрешение за изработване на подробен устройствен план
 1. Утвърждаване «Схема за преместваем обект»

 

За становище: Комисия „Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи

 

За обсъждане и становище: Всички комисии

 1. Приемане на План за работа на Общински съвет – Искър, гр. Искър за първото тримесечие на 2016 г.

Вносител: Председателят на ОбС