Get Adobe Flash player

02. Дневен ред комисии 01.2016 година

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

 1. Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане чистотата на територийте за обществено ползване по населени места през 2016 г., съгласно Приложение № 1.

Докладва: Кмета на Общината

 

 1. Отчет за дейността на «Пелофарма»ЕООД гр.Искър за четвъртото тримесечие на 2015 г.

Докладва: Председателят на ОбС

 

 1. Предложение за даване на разрешение за закупуване на климатик за нуждите на ЕООД «Пелофарма», гр. Искър.

Докладва: Кмета на Общината

 

 1. Предложение за Отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост.

Докладва: Кмета на Общината

 1. 5. Предложение за отпускане на средства за обезпечаване на кръводарителната кампания в община Искър..

 

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносители: Председатели на комисии

 

За становище: Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

 

 1. Предложение за приемане на общинска програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост.

Докладва: Кмета на Общината

 1. Предложение за приемане на стратегия за управление на общинската собственост в община Искър за 016 – 2019г.

Докладва: Кмета на Общината

 1. Предложение за даване на предварително съгласие и разрешение за изготвяне на ПУП-ПП за обект PVN 3082 /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ – /ІІІ-1307/.

Докладва: Кмета на Общината

 1. Предложение за разделяне на ПИ 000254 в землището на с. Староселци.

Докладва: Кмета на Общината

 

 1. Предложение за Отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост.

Докладва: Кмета на Общината

 

 1. 6. Предложение за разделяне на ПИ № 123040 по плана за земеразделяне на гр. Искър.

Докладва: Кмета на Общината

 

За становище: Комисия „Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”

 1. 1. Предложение за отпускане на средства за обезпечаване на кръводарителната кампания в община Искър.

Докладва: Кмета на Общината

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносители: Председатели на комисии

 

 1. Отчет за дейността на «Пелофарма»ЕООД гр.Искър за четвъртото тримесечие на 2015 г.

Докладва: Председателят на ОбС

За обсъждане и становище: Всички комисии

 

 1. Предложение за приемане на общинска програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост.

Докладва: Кмета на Общината

 

 1. Предложение за приемане на стратегия за управление на общинската собственост в община Искър за 016 – 2019г.

Докладва: Кмета на Общината

 

 1. Обсъждане и приемане на проектобюджета на Общината за 2016 г.

Докладва: Кмета на Общината

 

 1. Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет- Искър, гр. Искър за второто шестмесечие на 2015г.

Докладва: Кмета на Общината

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър