Get Adobe Flash player

03. Дневен ред комисии 02.2016 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

1. Бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходи за местни дейности по бюджета на Общината и прогнозата на общинските сметки за средства от Европейския съюз за периода 2017-2019 г.

Докладва: Кмета на Общината

2. Определяне на наемната цена на общински мери, пасища и ливади за индивидуално ползване за 2016 г. и срок на договорите за наем.

Докладва: Кмета на Общината

3. Освобождаване от начисляване и плащане на наем имущество на д-р Пламен Василев Нинов.

Вносител: Председателят на Комисията по здравеопазване

4. Съществуване на паралелка VІІІ клас с 13 ученици в ОУ „Васил Левски” с. Долни Луковит.

Докладва: Кмета на Общината

5. Отпускане на еднократна финансова помощ на д-р Пламен Василев Нинов за лечение.

Вносител: Председателят на ОбС

6. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносители: Председатели на комисии

7. Други.
За становище: Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

1. Смяна на начина на трайно ползване на ПИ № 000166, находящ се в землището на с. Писарово.

Докладва: Кмета на Общината

2. Смяна на начина на трайно ползване на ПИ № 000334, находящ се в землището на с. Староселци.

Докладва: Кмета на Общината

3. Промяна на вида собственост, смяна НТП на ПИ № 123089, находящ се в землището на гр. Искър.

Докладва: Кмета на Общината

4. Разделяне на УПИ І 871 в кв. 38 по плана на с. Долни Луковит.

Докладва: Кмета на Общината

5. Обединяване на УПИ І973, УПИ ІІ973, УПИ ІІІ973 в кв.158 и УПИ ІІІ974 в кв. 158А по плана на гр. Искър.

Докладва: Кмета на Общината

6. Промяна на вида собственост и започване на процедура за смяна на НТП на ПИ № 319005, находящ се в землището на с. Писарово.

Докладва: Кмета на Общината

7. Определяне на наемната цена на общински мери, пасища и ливади за индивидуално ползване за 2016 г. и срок на договорите за наем.

Докладва: Кмета на Общината

8 . Други.

За становище: Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации, законност и обществен ред.
1. Съществуване на паралелка VІІІ клас с 13 ученици в ОУ „Васил Левски” с. Долни Луковит.

Докладва: Кмета на Общината

2. Приемане на културен календар за 2016 г.

Докладва: Кмета на Общината

3. Други.

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.

1. Отпускане на еднократна финансова помощ на д-р Пламен Василев Нинов за лечение.

Вносител: Председателят на ОбС

1. Освобождаване от начисляване и плащане на наем имущество на д-р Пламен Василев Нинов.

Вносител: Председателят на Комисията по здравеопазване

2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносители: Председатели на комисии

3. Други.
За обсъждане и становище: Всички комисии
1. Промяна в бюджета на Общината за 2016 г.

Докладва: Кмета на Общината

2. Отчет на Кмета на Общината за извършените разпоредителни сделки с общинско имущество за 2015 г.

Докладва: Кмета на Общината

3 Отчет за изпълнението на Общинска програма за опазване на околната среда и Програма за управление на дейностите по отпадъци през 2015 г. на община Искър, област Плевен.

Докладва: Кмета на Общината

4. Приемане на програма за насърчаване на използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на община Искър 2015 – 2016 г.

Докладва: Кмета на Общината

5. Други.

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ
Председател на Общински съвет – Искър