Get Adobe Flash player

04. Дневен ред комисии 03.2016 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

1. Приемане годишните финансови отчети на Търговските дружества с общинско имущество или общинско участие в капитала.
Внася: Председател ОбС
2. Поемане на краткосрочен общински дълг чрез ползване на банков кредит за осигуряване на временен недостиг на средства, необходими за предварителни плащания по Договор № ОЗМ-1-04-04-153#11 от 14.03.2016 г., сключени между агенция по заетостта и община Искър ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА НА ПРОЕКТА ЗА ВСЯКО НАСОЧЕНО И ОДОБРЕНО БЕЗРАБОТНО ЛИЦЕ ПО УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА”, НАЕТО ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО КОДЕКСА НА ТРУДА ЗА СРОК ОТ 6 МЕСЕЦА.
Внася: Кмета на Общината
3. Възлагане на автобусни превози на територията на община Искър.
Внася: Кмета на Общината
4. Отдаване под наем за стопанската 2016-2017г. на земеделска земя, общинска собственост.
Внася: Кмета на Общината
5. Продажба на ПИ № 000274 и ПИ № 000273 в землището на с. Староселци.
Внася: Кмета на Общината
6. Продажба на общински имот.
Внася: Кмета на Общината
7. Отдаване под наем на имоти – общинска собственост в землищата на с. Староселци и с. Долни Луковит за пет стопански години.
Внася: Кмета на Общината
8. Отпускане на еднократни финансови помощи.
Вносители: Председатели на комисии
9. Други.

За становище: Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

1. Отдаване под наем за стопанската 2016-2017г. на земеделска земя, общинска собственост.
Внася: Кмета на Общината
2. Включване на животновъди в списъците по чл.37о, ал.6 от ЗСПЗ.
Внася: Кмета на Общината

3. Разделяне на ПИ № 000067 по плана за земеразделяне на с. Долни Луковит.
Внася: Кмета на Общината
4. Продажба на ПИ № 000274 и ПИ № 000273 в землището на с. Староселци.
Внася: Кмета на Общината
5. Продажба на общински имот.
Внася: Кмета на Общината
6. Отдаване под наем на имоти – общинска собственост в землищата на с. Староселци и с. Долни Луковит за пет стопански години.

Внася: Кмета на Общината
7 . Други.
За становище: Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации, законност и обществен ред.

1. Информация за дейността на читалищата в Община Искър през 2015 г.
Внася: Кмета на Общината
2. Приемане на културен календар за 2016 г.
Внася: Кмета на Общината
3. Отчет за дейността и финансовото състояние на спортните клубове през 2015 г. и изразходените средства през годината.
Внася: Кмета на Общината
4. Отчет за Дейността на Местната комисия за Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2015 год.
Внася: Зам.кмет на община Искър и Председател на МКБППМН

5. Приемане на отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2015 г.
Внася: Председател ОбС
6. Съществуване на паралелка – ІV клас с 14 ученици в ОУ „Васил Левски” с. Долни Луковит за учебната 2015/2016 г.
Внася: Кмета на Общината
7. Други.

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.

1. Приемане на отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2015 г.
Внася: Председател ОбС
2. Отпускане на еднократни финансови помощи.
Вносители: Председатели на комисии
3. Други.

За обсъждане и становище: Всички комисии

1. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г.
Внася: Председател ОбС

2. Изготвяне и приемане на Общинска стратегия за развитие на социални услуги в община Искър.
Внася: Кмета на Общината

3. Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на общинския план за развитие 2014 – 2020 г. на община Искър за 2015 г.
Внася: Кмета на Общината

4. Определяне представител на община Искър на Общото събрание на Асоциацията по ВИК – Плевен.
Внася: Кмета на Общината

5. Други.