Get Adobe Flash player

05. Дневен ред комисии 04.2016 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

1. Продажба на общински имот ПИ № 190071 в землището на с. Староселци.

Внася: Кмета на Общината

2. Отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост.

Внася: Кмета на общината

3. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

4 . Други.

За становище: Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

1. Информация за Състоянието на пътната инфраструктура и подготовката за пролетно-летния сезон на 2016 г. в община Искър.

Внася: Кмета на Общината

2. Продажба на общински имот ПИ № 190071 в землището на с. Староселци.

Внася: Кмета на Общината

3. Отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост.

Внася: Кмета на общината

4. Други.

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.

1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

2. Други.

За обсъждане и становище: Всички комисии

1. Приемане на отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр. Искър за първото тримесечие на 2016 г.

Внася: Председател ОбС

2. Приемане на годишен отчет за дейността на СБВБДПЛР – Искър ЕООД, гр. Искър за 2015г.

Внася: Председател ОбС

3. Информация за изпълнение на договори по Оперативни програми и по Програмата за развитие на селските райони в община Искър за 2015 г.

Внася: Кмета на Общината

4. Други.