Get Adobe Flash player

06. Дневен ред комисии 05.2016 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

1. Допълване списъка на пътуващите служители от населеното място по местоживеене до населеното място по месторабота и обратно в дейност „Общинска администрация“ гр. Искър (Приложение № 7).

Внася: Кмета на Общината

2. Предложение за отдаване под наем на недвижими имоти – Публична общинска собственост.

Внася: Кмета на Общината

3. Продажба на общински имот ПИ № 190079 в землището на с. Староселци.

Внася: Кмета на Общината

4. Продажба на общински имот ПИ № 190048 в землището на с. Староселци.

Внася: Кмета на Общината

5. Продажба на общински имот ПИ № 190017 в землището на с. Староселци.

Внася: Кмета на Общината

6. Продажба на общински имот ПИ № 190003 в землището на с. Староселци.

Внася: Кмета на Общината

7. Продажба на общински имот ПИ № 190001 в землището на с. Староселци.

Внася: Кмета на Общината

8. Продажба на общински имот ПИ № 253001 в землището на с. Писарово.

Внася: Кмета на Общината

9. Продажба на общински имот ПИ № 000273 в землището на с. Староселци.

Внася: Кмета на Общината

10. Продажба на общински имот ПИ № 000274 в землището на с. Староселци.

Внася: Кмета на Общината

11. Продажба на общински имот ПИ № 190071 в землището на с. Староселци.

Внася: Кмета на Общината

12. Продажба на общински имот ПИ № 000334 в землището на с. Староселци.

Внася: Кмета на Общината

13. Продажба на общински имот ПИ № 000166 в землището на с. Писарово.

Внася: Кмета на Общината

14. Отпускане на еднократни финансови помощи.

15 . Други.

За становище: Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

1. Предложение за Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за настаняване наследниците на Лазар Цветанов Пеновски.

Внася: Кмета на Общината

2. Предложение за Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за настаняване наследниците на братя Никола и Лазар Лачеви Миткови.

Внася: Кмета на Общината

3. Предложение за Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за настаняване наследниците на Иван Цветков Николовски.

Внася: Кмета на Общината

4. Предложение за отдаване под наем на недвижими имоти – Публична общинска собственост.

Внася: Кмета на Общината

5. Изменение на Подробен устройствен план за кв.64 по плана на с. Долни Луковит.

Внася: Кмета на Общината

6. Предложение за включване на животновъди в списъците по чл. 37о, ал.6 от ЗСПЗ.

Внася: Кмета на Общината

7. Продажба на общински имот ПИ № 190079 в землището на с. Староселци.

Внася: Кмета на Общината

8. Продажба на общински имот ПИ № 190048 в землището на с. Староселци.

Внася: Кмета на Общината

9. Продажба на общински имот ПИ № 190017 в землището на с. Староселци.

Внася: Кмета на Общината

10. Продажба на общински имот ПИ № 190003 в землището на с. Староселци.

Внася: Кмета на Общината

11. Продажба на общински имот ПИ № 190001 в землището на с. Староселци.

Внася: Кмета на Общината

12. Продажба на общински имот ПИ № 253001 в землището на с. Писарово.

Внася: Кмета на Общината

13. Продажба на общински имот ПИ № 000273 в землището на с. Староселци.

Внася: Кмета на Общината

14. Продажба на общински имот ПИ № 000274 в землището на с. Староселци.

Внася: Кмета на Общината

15. Продажба на общински имот ПИ № 190071 в землището на с. Староселци.

Внася: Кмета на Общината

16. Продажба на общински имот ПИ № 000334 в землището на с. Староселци.

Внася: Кмета на Общината

17. Продажба на общински имот ПИ № 000166 в землището на с. Писарово.

Внася: Кмета на Общината

18. Други.

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.

1. Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет (МС) за отпускане на персонална пенсия за децата Кирил Мартинов Младенов, Николай Мартинов Младенов, Косто Мартинов Младенов, Ивана Мартинова Младенова, Златко Мартинов Младенов, живущи в гр. Искър.

Внася: Кмета на Общината

2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

3. Други.

За обсъждане и становище: Всички комисии

1.Отмяна на Решение № 122 от 27.04.2016 г. по Протокол № 7 на Общински съвет – Искър, гр. Искър.

Внася: Председателя на ОбС

2. Приемане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2015 г. и Годишен отчет за състоянието на общинския дълг през 2015 г.

Внася: Кмета на Общината

3. Приемане на Актуализация на общински план за развитие на община Искър за периода 2014 – 2020 г.

Внася: Кмета на Общината

4. Други.