Get Adobe Flash player

07. Дневен ред комисии 06.2016 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

  1. Промяна в бюджета на общината за 2016 г.

Внася: Кмета на Общината

2.Допълване списъка на пътуващите служители от населеното място по местоживеене до населеното място по месторабота и обратно в дейност „Общинска администрация“ гр. Искър /Приложение № 7/.

Внася: Кмета на Общината

3.Отпускане на еднократни финансови помощи.

4. Други.

За становище: Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

1. Предложение за Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за настаняване наследниците на Шона Елезова Рамаданова.

Внася: Кмета на Общината

2. Предложение за Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за настаняване наследниците на Лазар Цветанов Пеновски.

Внася: Кмета на Общината

3. Предложение за Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за настаняване наследниците на братя Никола и Лазар Лачеви Миткови.

Внася: Кмета на Общината

4. Предложение за Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд за настаняване наследниците на Иван Цветков Николовски.

Внася: Кмета на Общината

5. Други.

За становище: Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации, законност и обществен ред.

1. Информация за състоянието на училищната мрежа и детските градини в община Искър и тенденции в развитието им през 2016 г.

Внася: Кмета на Общината

2. Други

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.

1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

2. Други.

За обсъждане и становище: Всички комисии

1.Общинска стратегия за развитие на социални услуги в община Искър.

Внася: Кмета на Общината

2. Одобряване на споразумения за общинско сътрудничество по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М2ОР001-3.001 „Подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разтеж“ 2014-2020 г.

Внася: Кмета на Общината

3.Актуализиране състава на Местната комисия за Обществен ред и сигурност.

Внася: Председателя на ОбС

4. Приемане план за работа на Общински съвет – Искър за второто шестмесечие на 2016 г.

Внася: Кмета на Общината

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър