Get Adobe Flash player

08. Дневен ред комисии 07.2016 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

  1. Промяна в бюджета на общината за 2016 г.

Внася: Кмета на Общината

2.Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на община Искър на Начално училище „Христо Ботев“, с. Писарово.

Внася: Кмета на Общината

3.Предоставяне мандат на инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на община Искър да представлява Общината на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК – Плевен.

Внася: Кмета на Общината

4. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр. Искър за второто тримесечие на 2016 г.

Внася: Председателя на ОбС

5. Продажба на жилищна сграда, кухня, 3 стопански сгради и навес, построени чрез отстъпено право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII-876 и навес УПИ VII-876, кв. 37 по плана на с. Долни Луковит.

Внася: Кмета на Общината

6.Отпускане на еднократни финансови помощи.

7. Други.

За становище: Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

1. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016 г.

Внася: Кмета на Общината

2. Продажба на жилищна сграда, кухня, 3 стопански сгради и навес, построени чрез отстъпено право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII-876 и навес УПИ VII-876, кв. 37 по плана на с. Долни Луковит.

Внася: Кмета на Общината

3. Други.

За становище: Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации, законност и обществен ред.

1.Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на община Искър на Начално училище „Христо Ботев“, с. Писарово.

Внася: Кмета на Общината

2.Информация за състоянието на училищата и детските градини в Общината и тенденции в развитието им през учебната 2016/2017 г.

Внася: Кмета на Общината

3.Други.

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.

1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр. Искър за второто тримесечие на 2016 г.

Внася: Председателя на ОбС

2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

Внасят: Председатели на комисии

3. Други.

Комисия за контрол по изпълнение на решенията и установяване на конфликт на интереси.

1. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Искър за първото шестмесечие на 2016 г.

Внася: Кмета на Общината

  1. Други.

За обсъждане и становище: Всички комисии

1.Промяна в бюджета на общината за 2016 г.

Внася: Кмета на Общината

2.Предоставяне мандат на инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на община Искър да представлява Общината на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК – Плевен.

Внася: Кмета на Общината

3. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр. Искър за второто тримесечие на 2016 г.

Внася: Председателя на ОбС

4. Отчет за работата на администрацията и административно-техническото обслужване за 2015 г.

Внася: Кмета на Общината

5. Отчет за работата на Общински съвет – Искър за първото шестмесечие на 2016 г.

Внася: Председателя на ОбС

6. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Искър за първото шестмесечие на 2016 г.

Внася: Кмета на Общината

7. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016 г.

Внася: Кмета на Общината

8. Други.