Get Adobe Flash player

11. Дневен ред комисии 10.2016 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

1.Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Искър.

Внася: Кмета на Общината

2. Формиране на маломерни паралелки в СУ „Хр. Смирненски“ гр. Искър през учебната 2016/2017 г.

Внася: Кмета на Общината

3. Формиране на маломерни паралелки в НУ „Христо Ботев“ с. Писарово през учебната 2016/2017 г.

Внася: Кмета на Общината

4. Формиране на маломерни паралелки в ОУ „Васил Левски“ с. Долни Луковит през учебната 2016/2017 г.

Внася: Кмета на Общината

5. Допълване на Решение № 110 от 29.03.2016 г. по Протокол № 6 за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и стопанисвани от Общината в землищата на с. Староселци и с. Долни Луковит, община Искър за пет стопански години.

Внася: Кмета на Общината

6. Продажба на жилищна сграда, лятна кухня, гараж, двуетажна стопанска сграда, две паянтови стопански сгради и два навеса, построени чрез отстъпено право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІІ-1566, кв.98 по плана на гр. Искър.

Внася: Кмета на Общината

7. Отпускане на еднократни финансови помощи.

За становище: Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

1. Информация за управлението, стопанисването и разпореждането с общинския поземлен фонд през 2015 г.

Внася: Кмета на Общината

2. Допълване на Решение № 110 от 29.03.2016 г. по Протокол № 6 за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и стопанисвани от Общината в землищата на с. Староселци и с. Долни Луковит, община Искър за пет стопански години.

Внася: Кмета на Общината

3. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план.

Внася: Кмета на Общината

4. Продажба на жилищна сграда, лятна кухня, гараж, двуетажна стопанска сграда, две паянтови стопански сгради и два навеса, построени чрез отстъпено право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІІ-1566, кв.98 по плана на гр. Искър.

Внася: Кмета на Общината

За становище: Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации, законност и обществен ред.

1. Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Искър.

Внася: Кмета на Общината

2. Брой групи и тяхната численост в ДГ „Мара Балева“, гр. Искър.

Внася: Кмета на Общината

3. Формиране на маломерни паралелки в СУ „Хр. Смирненски“ гр. Искър през учебната 2016/2017 г.

Внася: Кмета на Общината

4. Формиране на маломерни паралелки в НУ „Христо Ботев“ с. Писарово през учебната 2016/2017 г.

Внася: Кмета на Общината

5. Формиране на маломерни паралелки в ОУ „Васил Левски“ с. Долни Луковит през учебната 2016/2017 г.

Внася: Кмета на Общината

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.

1.Приемане на „Общинска програма за опазване на околната среда на община Искър 2015-2020 г.“

Внася: Кмета на Общината

2. Приемане на „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците – община Искър 2016 – 2020 г.“

Внася: Кмета на Общината

3. Отпускане на еднократни финансови помощи.

За обсъждане и становище: Всички комисии

1.Приемане на „Общинска програма за опазване на околната среда на община Искър 2015-2020 г.“

Внася: Кмета на Общината

2. Приемане на „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците – община Искър 2016 – 2020 г.“

Внася: Кмета на Общината

3.Участие на община Искър в Регионална програма за заетост и обучение на област Плевен.

Внася: Кмета на Общината

4. Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Искър.

Внася: Кмета на Общината

5.Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Искър.

Внася: Кмета на Общината

6. Информация за управлението, стопанисването и разпореждането с общинския поземлен фонд през 2015 г.

Внася: Кмета на Общината