Get Adobe Flash player

12. Дневен ред комисии 10.2016 година

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

 1. Промяна в бюджета на Общината за 2016 г.
 2. Определяне на базисни наемни цени през 2016 г.
 3. Отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост.
 4. Отдаване под наем на полските пътища включени в споразуменията по чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2016-2017г.

 

За становище: Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

 1. Определяне на базисни наемни цени през 2016 г.
 2. Отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост.
 3. Отдаване под наем на полските пътища включени в споразуменията по чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2016-2017г.

 

За становище: Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации, законност и обществен ред.

 1. Съществуване на маломерна паралелка в начален етап в ОУ „Васил Левски“ с. Долни Луковит.

 

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.

 1. 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За обсъждане и становище: Всички комисии

 1. Промяна в бюджета на Общината за 2016 г.
 2. Приемане на „Общинска програма за опазване на околната среда на община Искър 2015 – 2020 г.“.
 3. Приемане на Анализ от потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Искър /по чл.196, ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование/.