Get Adobe Flash player

14. Дневен ред комисии 12.2016 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

1. Промяна в бюджета на Общината за 2016 г.

2. Отчет за изпълнението на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 г.

За становище: Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

1. Отчет за изпълнението на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 г.

2. Допълване на списъка с животновъди приложен към Решение №54 от 28.01.2016 г. на Общински съвет – гр.Искър.

3. Разрешение за поставяне на паметна плоча в терен публична общинска собственост.

За становище: Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации, законност и обществен ред.

  1. Съществуване на маломерна паралелка в начален етап в ОУ „Васил Левски“ с. Долни Луковит.

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.

1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

За обсъждане и становище: Всички комисии

1. Промяна в бюджета на Общината за 2016 г.

2. Приемане на План за работа на Общински съвет – Искър, гр. Искър за първото шестмечесие на 2017 г.