Get Adobe Flash player

15. Дневен ред комисии 12.2016 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

За становище : Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

 1. Определяне на основните месечни работни заплати на кметовете на кметствата, считано от 01.01.2017г.

 2. Ползване на финансови средства от набрани отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за извършване на доставки, необходими за функционирането на Регионална система за управление на отпадъците – Плевен

 3. Ползване на финансови средства от набрани отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за предварително третиране чрез сепариране на смесени битови отпадъци и оползотворяване чрез компостиране на зелени отпадъци в Регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен.

 4. Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битови отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2017г.

 5. Определяне на такса за битови отпадъци за 2017г.

 6. Отпускане на еднократни финансови помощи.

За становище: Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

 1. Предоставяне на земеделска земя от общински поземлен фонд.

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.

1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

За обсъждане и становище: Всички комисии

 1. Определяне на основните месечни работни заплати на кметовете на кметствата, считано от 01.01.2017г.

 2. Ползване на финансови средства от набрани отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за извършване на доставки, необходими за функционирането на Регионална система за управление на отпадъците – Плевен

 3. Ползване на финансови средства от набрани отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за предварително третиране чрез сепариране на смесени битови отпадъци и оползотворяване чрез компостиране на зелени отпадъци в Регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен.

 4. Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битови отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2017г.

 5. Определяне на такса за битови отпадъци за 2017г.