Get Adobe Flash player

16. Дневен ред комисии 01.2017 година

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

 1. Отпускане на средства за обезпечаване на кръводарителната кампания в община Искър.
 2. Определяне на такса за детска ясла, детски градини, домашен социален патронаж и други общински социални такси за 2017 г.
 3. Определяне на месечна финансова помощ на граждани от община Искър, подложени на хемодиализа за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.
 4. Обсъждане и приемане на проектобюджета на общината за 2017г.
 5. Сключване на Договор за изграждане и обслужване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в Община Искър.
 6. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за четвъртото тримесечие на 2016 г.
 7. Определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване през стопанската 2017-2018г.
 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

 1. Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ I1851 в кв. 10А по плана на гр.Искър и предоставянето му с безвъзмездно право на строеж за построяване на фабрика за безвредно производство.
 2. Изготвяне на ПУП – ПРЗ, ПП с промяна предназначението на земята и изграждане на съпътстваща техническа инфраструктура за подобект: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр.Искър“
 3. Изготвяне на ПУП – ПП за изграждане на захранващ водопровод за противопожарни нужди на обект: „Реконструкция спортен център гр.Искър, община Искър“, кв.158, УПИ IV-973, 974 по плана на гр.Искър.
 4. Сключване на Договор за изграждане и обслужване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в Община Искър.
 5. Разрешение за включване на отпадни води в септична яма собственост на Община Искър.
 6. Определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване през стопанската 2017-2018г.

 

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.

 1. Отпускане на средства за обезпечаване на кръводарителната кампания в община Искър.
 1. Определяне на месечна финансова помощ на граждани от община Искър, подложени на хемодиализа за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.
 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации,” законност и обществен ред”

 1. Определяне на такса за детска ясла, детски градини, домашен социален патронаж и други общински

 

 

За обсъждане и становище: Всички комисии

 1. Приемане на общинска програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.
 2. Обсъждане и приемане на проектобюджета на общината за 2017г.
 1. Отчет за дейността на  Общинския съвет и постоянните комисии за второто шестмесечие на 2016г.
 1. Изменение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиена.