Get Adobe Flash player

17. Дневен ред комисии 02.2017 година

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

 1. Бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходи за местни дейности по бюджета на общината и прогнозата на общинските сметки за средствата от Европейския съюз за периода 2018-2020 г.
 2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

 1. Определяне размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване и правилата за ползването им. Предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и  ливадите за стопанската 2017-2018г. Определяне такса на декар за общо ползване и наемна цена на декар за индивидуално ползване на общинските пасища, мери и ливади през стопанската 2017-2018 год.
 1. Изменение на Подробен устройствен план за УПИ XIII, кв. 29 по плана на с.Староселци.

 

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

  За становище: Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации,” законност и обществен ред”

 1. Информация за Културен календар на Община Искър за 2017г.

За становище: Комисия за контрол по изпълнение на решенията и установяване на конфликт на интереси.

 1. Отчет на Кмета на община Искър за изпълнение на актовете на Общински съвет- Искър през второто шестмесечие на 2016г.

 

           За обсъждане и становище: Всички комисии

 1. Обсъждане и приемане на Информация за състоянието и анализ на безработицата в община Искър към 31.12.2016 г.
 2. Отчет на Кмета на общината за извършените разпоредителни сделки с общинско имущество за 2016 г.
 3. Кандидатстване на Община Искър в Министерството на околната среда водите – Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ по  НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2017 год.  на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“ с три проекта.
 4. Дарение на движими вещи – Принтер и кабел ЮСБ от община Искър на Военно окръжие – Плевен
 5. Дарение на движими вещи – Желязна каса от община Искър на „Пелофарма“ ЕООД, гр.Искър.
 6. Предоставяне мандат на инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на община Искър да представлява Общината на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК – Плевен.
 7. Определяне на представител на Общински съвет – Искър за участие в заседание на Областния съвет за развитие.