Get Adobe Flash player

18. Дневен ред комисии 03.2017 година

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

 1. Приемане годишните финансови отчети на Търговските дружества с общинско имущество или общинско участие в капитала.
 2. Отдаване под наем за стопанската 2017-2018г.на земеделска земя, общинск асобственост и определяне на наемна цена.
 3. Продажба на ПИ №000272 в землището на с.Писарово.
 4. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

 1. Отдаване под наем за стопанската 2017-2018г.на земеделска земя, общинск асобственост и определяне на наемна цена.
 2. Продажба на ПИ №000272 в землището на с.Писарово.

 

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.

 1. Отчет за изпълнението на Общинска програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците през 2016 на община Искър, област Плевен.
 2. Отчет за изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2016г.
 3. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

  За становище: Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации,” законност и обществен ред”

 1. Информация за дейността на читалищата в Община Искър през 2016 г.
 2. Отчет за дейността и финансовото състояние на спортните клубове през 2016 г. и изразходените средства през годината.
 3. Отчет за изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2016г.
 4. Отчет за Дейността на Местната комисия за Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2016 год.

 

           За обсъждане и становище: Всички комисии

 1. Приемане на годишен доклад за наблюдението и изпълнението на общинския план за развитие 2014-2020г. на община Искър за 2016г.
 2. Приемане на общинска програма по енергийна ефективност на община Искър за периода 2017-2020 г.
 3. Създаване на Консултативен кабинет към Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – Община Искър.
 4. Обсъждане и приемане на Общинската програма за закрила на детето за 2017г.