Get Adobe Flash player

19. Дневен ред комисии 04.2017 година

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

 1. Приемане на отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр. Искър за първото тримесечие на 2017 г.
 2. Приемане на годишен отчет за дейността на СБВБДПЛР – Искър ЕООД, гр. Искър за 2016г.
 3. Промяна в бюджета на общината за 2017г.

 

 

За становище: Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

 1. Разделяне на ПИ №000143 по плана за земеразделяне на с.Писарово.
 2. Разделяне на ПИ №000139 по плана за земеразделяне на с.Писарово.
 3. Промяна на вида собственост и започване на процедура за смяна на НТП на ПИ №000154, находящ се в землището на с.Писарово.
 4. Промяна на вида собсвтеност и започване на процедура за смяна на НТП на ПИ №219020, находящ се в землището на с.Писарово.
 5. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план.
 6. Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ I642 в кв.37 по плана на с.Староселци и продажба за изграждането на „Дом за стари хора – хоспис“.

 

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.

 1. Изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Искър 2016-2020 г.
 2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации,” законност и обществен ред”

 1. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците 2017-2019 и План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Искър за периода 2017-2018 година.

 

За обсъждане и становище: Всички комисии

 

 1. Промяна в Списъка на пътуващите служители от населеното място по местоживеене до населеното място по месторабота и обратно в дейност «Общинска администрация» гр.Искър (Приложение №7).
 2. Промяна в бюджета на общината за 2017г.
 3. Допълване на чл.21 от Наредба 24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Раздел III Такси за детска ясла, детски градини, домашен социален патронаж и други общински социални услуги.
 4. Дарение на 7 бр. (седем броя) мултифункционални лазерни устройства 3 в 1 (принтери), марка: BROTHER, модел: DCP1512EYJ1 на обща стойност 1008,00 лв. (хиляда и осем лева) на Народно читалище „Ламби Кандев -1893“, гр.Искър, Средно училище „Христо Смирненски“, гр.Искър, Основно училище „Васил Левски“, с.Долни Луковит, както и следните кметства на територията на община Искър – кметство с.Староселци и кметство с.Писарово.
 5. Предоставяне мандат на инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на община Искър да представлява Общината на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК – Плевен.
 6. Определяне на представител на Общински съвет – Искър в Областен съвет за развитие.

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър