Get Adobe Flash player

21. Дневен ред комисии 06.2017 година

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище:  Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост, земеползване и селско стопанство”

 1. Смяна на НТП на ПИ  № 219020, находящ се в землището на с.Писарово.
 2. Смяна на НТП на ПИ  № 000154, находящ се в землището на с.Писарово.
 3. Продажба на общински имот.
 4. Отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост.
 5. Започване на процедура за смяна на НТП на ПИ № 000178, находящ се в землището на с.Писарово.
 6. Започване на процедура за смяна на НТП на ПИ № 000167, находящ се в землището на с.Писарово.

 

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.

 1. Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет (МС) за отпускане на персонална пенсия по чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж на децата Зоя Милчева Асенова и Лазарин Милчев Асенов, живущи в гр. Искър.
 2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации,” законност и обществен ред”

 1. Информация за състоянието на училищната мрежа и детските градини в община Искър и тенденции в развитието им през 2017 г.

 

За обсъждане и становище: Всички комисии

 

 1. Изменение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиена, приета от Общински съвет – Искър с  Решение № 33 от 6.09.1996 г.,посл. Изм. с Решение № 297 от 27.01.2017 г.
 2. Изменение на чл.28 и отмяна на чл.36 от Наредба №31 за условията и реда за записване, отписване  и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Искър, приета от Общински съвет – Искър с Решение № 220 от 27.09.2016 г.
 3. План за работа на Общински съвет – Искър за второто шестмесечие на 2017г.

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър