Get Adobe Flash player

22. Дневен ред комисии 07.2017 година

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

 1. Приемане на отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр. Искър за второто тримесечие на 2017 г.
 2. Промяна в бюджета на общината за 2017 г.
 3. Възстановяване на внесени от община Искър отчисления, в размер на 6 960 лв. по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) с цел разходването им за Морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на община Искър.
 4. Възстановяване на внесени от община Искър отчисления, в размер на 104 240,33 лв. по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) с цел разходването им за извършване на „Доставка на специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване и доставка на контейнери за смет тип „Бобър“ и кофи за смет тип „Мева“ за нуждите на община Искър“.
 5. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище:  Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост, земеползване и селско стопанство”

 1. Продажба на общински имот.
 2. Продажба на общински имот.
 3. Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд.
 4. Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ I626 в кв. 12А по плана на с.Староселци и продажба за изграждането на „оранжерии за зеленчукопроизводство“.
 5. Продажба на УПИ I642 в кв. 37 по плана на с.Староселци.
 6. Отдаване под наем за пет стопански години на земеделски имоти, общинска собственост.
 7. Изменение на т.5 от Решение №329 от 31.03.2017 год. по Протокол № 20 за отдаване под наем за стопанската 2017-2018год. на земеделска земя, общинска собственост и определяне на наемна цена.

 

 

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации,” законност и обществен ред”

 1. Предложение Детска градина „Мара Балева“ гр.Искър да бъде включена в списъка на средищните детски градини училища.

 

За становище: Комисия за контрол по изпълнение на решенията и установяване на конфликт на интереси.

 1. Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет – Искър за първото шестмесечие на 2017г.

 

За обсъждане и становище: Всички комисии

 1. Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за първото шестмесечие на 2017г.
 2. Приемане на Правилник за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ.

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър