Get Adobe Flash player

23. Дневен ред комисии 08.2017 година

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

 1. Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2016 г.
 2. Състоянието на общинския дълг на общината през 2016 г.
 3. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище:  Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост, земеползване и селско стопанство”

 1. Определяне на пазарна цена за ПИ №000154.
 2. Определяне на пазарна цена за ПИ №219020.
 3. Отдаване под наем за седем стопански години на земеделски имоти, общинска собственост.

 

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.

 1. Състояние на парковете в Община Искър, поддържане, опазване на тревната и дървесната растителност.
 2. Актуализиране на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Искър 2016-2020 г.
 3. Отпускане на еднократни финансови помощи

 

За становище: Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации,” законност и обществен ред”

 1. Готовността на учебните заведения в Община Искър за предстоящата учебна 2017/2018 година.
 2. Ежегодно актуализиране списъка на средищните училища.

 

 

За обсъждане и становище: Всички комисии

 

 1. Изменение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и хигиена, приета от Общински съвет – Искър с Решение № 33 от 6.09.1996 г., посл. изм. с Решение № 376 от 30.06.2017 г.

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър