Get Adobe Flash player

24. Дневен ред комисии 09.2017 година

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

За становище: Комисия „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

За становище: Комисия Устройство на територията, благоустройство, промишленост, земеползване и селско стопанство”

 1. Информация за управлението, стопанисването и разпореждането с общинския поземлен фонд през 2017 г.

 2. Предварително съгласие и разрешение за изработване на ПУП – ПП.

 3. Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ I в кв.97А по плана на гр.Искър и продажба за изграждането на едноетажна жилищна сграда.

 4. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Искър през 2017 г.

 5. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Искър през 2017 г.

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи

За становище: Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации,” законност и обществен ред”

 1. Информация за паралелки под норматив и слети паралелки в училищата през 2017/2018 година.

 2. Съществуване на паралека II клас с 10 ученици в ОУ „Васил Левски“, с Долни Луковит.

 3. Съществуване на паралеки IVклас със 7 ученици и VII клас със 7 ученици в ОУ „Васил Левски“, с Долни Луковит.

 4. Съществуване на маломерни паралеки в НУ „Христо Ботев“, с.Писарово.

За обсъждане и становище: Всички комисии

 1. Изменение и допълнение на Наредба № 23 за управление на общинската пътна мрежа в община Искър, приета от Общински съвет – Искър с Решение № 223 от 28.11.2008г.

 2. Кандидатстване на Община Искър за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализирането на проект Рекултивация и закриване на старо общинско депо за отпадъци в землището на гр.Искър.

 3. Предоставяне мандат на инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на община Искър да представлява Общината на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК – Плевен.

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър