Get Adobe Flash player

25. Дневен ред комисии 10.2017 година

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

 1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД – гр.Искър за третото тримесечие на 2017г.
 2. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Искър през 2017г.
 3. Промяна в бюджета на общината за 2017 г.
 4. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Искър през 2017 г. и определяне на пазарна цена за УПИ I-1852.
 5. Отдаване под наем на полските пътища и напоителните канали включени в масивите за ползване и разпределени със заповедите по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2017-2018г.
 6. Отпускане на еднократни финансови помощ.

 

За становище:  Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост, земеползване и селско стопанство”

 1. Определяне на пазарна цена за ПИ №104062.
 2. Определяне на пазарна цена за УПИ I-626.
 3. Определяне на пазарна цена за УПИ I-1135.
 4. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Искър през 2017 г. и определяне на пазарна цена за УПИ I-1852.
 5. Отдаване под наем на полските пътища и напоителните канали включени в масивите за ползване и разпределени със заповедите по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2017-2018г.
 6. Актуализация на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване за стопанската 2017-2018г., останали след разпределението от Комисията по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ.

 

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.

 1. Приемане и третиране на отпадъци от Община Кнежа в Регионалната система за управление на отпадъците – Плевен.
 2. Отпускане на еднократни финансови помощи

 

За становище: Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации, законност и обществен ред”

 1. Приемане на програма за физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в Община Искър 2017-2019 г.

 

За обсъждане и становище: Всички комисии

 1. Изменение на чл.32 и допълнение на чл.34 от Наредба № 24 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Искър , приета от Общински съвет – Искър с Решение № 260 от 30.01.2009г.
 2. Промяна в бюджета на общината за 2017 г.
 3. Подготовка на Община Искър за работа при зимни условия.

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър