Get Adobe Flash player

26. Дневен ред комисии 11.2017 година

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

 1. Определяне на месечна финансова помощ на граждани от община Искър, подложени на хемодиализа за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.
 2. Определяне на базисни наемни цени през 2018г.
 3. Промяна в бюджета на общината за 2017 г.
 4. Отпускане на еднократни финансови помощ.

 

За становище:  Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост, земеползване и селско стопанство”

 1. Продажба на жилищна сграда, кухня, гараж и склад построени чрез отстъпено право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-193, кв.86 по плана на с.Долни Луковит.
 2. Предварително съгласие за изготвяне на ПУП-ПП за обект: “Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на „ЕТА – ЖЕЛЕВА“ ЕООД в землището на гр. Искър и землището на с.Староселци, община Искър, област Плевен“.

 

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи

 

За становище: Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации, законност и обществен ред”

 1. Съществуване на маломерни паралелки в ОУ „Васил Левски“, с.Долни Луковит.

 

За обсъждане и становище: Всички комисии

 1. Отмяна на Решение №453/31.10.2017г. на Общински съвет – Искър.
 2. Удължаване на срока на Договор №Д-ОА-14/09.01.2014г.
 3. Опрощаване / Отказ от опрощаване на общинско публично вземане.

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър