Get Adobe Flash player

27. Дневен ред комисии 12.2017 година

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

  1. Промяна в бюджета на общината за 2017 г.
  2. Определяне на такса за битови отпадъци за 2018 год.
  3. Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битови отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2018 година.
  4. Одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Община Искър за четвъртото тримесечие на 2017 г.
  5. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище:  Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост, земеползване и селско стопанство”

  1. Продажба на жилищна сграда, лятна кухня, гараж и две стопански сгради построени чрез отстъпено право на право на строеж върху общински урегулуран поземлен имот /УПИ/ III-1521, кв.104Б по плана на гр.Искър.

 

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.

  1. Включване на служител в областна комисия за изработване на областна здравна карта.
  2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

 

За обсъждане и становище: Всички комисии

  1. Предоставяне мандат на инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на община Искър да представлява Общината на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК – Плевен.
  2. Приемане на План за работа на Общински съвет – Искър, гр. Искър за първото шестмесечие на 2018 г.

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър