Get Adobe Flash player

28. Дневен ред комисии 01.2018 година

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

 1. Отпускане на средства за обезпечаване на кръводарителната кампания в община Искър.
 2. Увеличаване основната месечна работна заплата на Кмета на Община Искър.
 3. Определяне на основните месечни работни заплати на Кметовете на кметства, считано от 01.01.2018 г.
 4. Бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходи за местни дейности по бюджета на общината и прогнозата на общинските сметки за средства от Европейския съюз за периода 2018-2020 г.
 5. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за четвъртото тримесечие на 2017 г.
 6. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

 1. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски имоти – частна общинска собственост в полза на Народно читалище „Христо Ботев – 1905“, с.Писарово, област Плевен.
 2. Определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване през стопанската 2018-2019г.
 3. Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд на наследниците на Нако Христов Левашки.
 4. Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд на наследниците на Петър Димитров Николчовски.
 5. Отдаване под наем за десет стопански години на земеделски имот, общинска собственост.
 6. Удължаване срока на Договор за наем сключен на 22.03.2013 г. за УПИ III-1215 в кв.81, находящ се в с.Долни Луковит.
 7. Отказ за издаване на разрешение за поставяне на водомерна шахта пред УПИ-I-1154 в кв.78 по плана на гр.Искър.

 

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации, законност и обществен ред”

 1. Приемане на Общински план за противодействие на тероризма на Община Искър.

 

За становище: Комисия за контрол по изпълнение на решенията и установяване на конфликт на интереси.

 1. Отчет на Кмета на община Искър за изпълнение на актовете на Общински съвет-Искър за второто шестмесечие на 2017 г.

 

За обсъждане и становище: Всички комисии

 1. Приемане на общинска програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.
 2. Предложение за промяна в общата численост на общинската администрация на община Искър.
 3. Приемане на бюджета на Община Искър за 2018 година.
 4. Обсъждане и приемане на Информация за състоянието и анализ на безработицата в община Искър към 31.12.2017 г.
 5. Издаване на запис на заповед от община Искър в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № 15/07/2/0/00500 от 28.12.2017год. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020год., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони за Проект „Реконструкция на уличната мрежа в община Искър“, сключен между Община Искър и ДФ „Земеделие“.
 1. Отчет за дейността на Общинския съвет и постоянните комисии за второто шестмесечие на 2017г.

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър