Get Adobe Flash player

29. Дневен ред комисии 02.2018 година

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Искър гр.Искър

 Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

 1. Определяне размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване и правилата за ползването им. Предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите за стопанската 2018-2019г. Определяне такса на декар за общо ползване и наемна цена на декар за индивидуално ползване на общинските мери и ливади през стопанската 2018-2019 год.
 2. Удължаване срока на Договор № Д-ОА-26/15.01.2014г.
 3. Отдаване под наем за стопанската 2018-2019г. на земеделска земя, общинска собственост и определяне на наемна цена.
 4. Разделяне на ПИ №253001 по плана за земеразделяне на с.Писарово.

 

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации, законност и обществен ред”

 1. Съществуване на маломерна паралелка в ОУ „Васил Левски“, с.Долни Луковит.
 2. Информация за Културен календар на Община Искър за 2017г.

 

За обсъждане и становище: Всички комисии

 1. Отмяна на Решение №500 по Протокол №30 от 30.01.2018 г. на Общински съвет Искър, гр. Искър.
 2. Отчет на Кмета на общината за извършените разпоредителни сделки с общинско имущество за 2017 г.
 3. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.
 4. Приемане на годишен доклад за наблюдението и изпълнението на общинския план за развитие 2014-2020г. на община Искър за 2017г.

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър