Get Adobe Flash player

30.Дневен ред комисии 03.18 година

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

 1. Отдаване под наем на земеделски земи, общинска собственост.
 2. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за 2017 г.
 3. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

 1. Отдаване под наем на земеделски земи, общинска собственост.
 2. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена на УПИ VIII-1739.
 3. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена на ПИ №253003.
 4. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена на ПИ №040058.
 5. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена на ПИ №135084.
 1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна цена на ПИ №123092.

 

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.

 1. Кандидатстване с проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр.Искър“.
 2. Отчет за изпълнението на Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците през 2017г. на община Искър.
 1. Отчет за изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2017г.

 

За становище: Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации, законност и обществен ред”

 1. Дейността на читалищата в община Искър през 2017 год.
 2. Дейността и финансовото състояние на спортните клубове през 2017 год. и изразходваните средства през годината.
 3. Отчет за Дейността на Местната комисия за Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2017 год.
 4. Отчет за изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2017г.

 

За обсъждане и становище: Всички комисии

 1. Допълнение на чл.35 от Наредба №26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Искър с Решение №346 от 03.07.2013 г.
 2. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет от Общински съвет-Искър с Решение №5 от 25.11.2015 год.
 3. Приемане на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управление на общинския дълг на община Искър, област Плевен.
 4. Изменение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.
 5. Отпадане на част от капитала на „Специализирана болница по вътрешни болести за долекуване и продължително лечение гр.Искър“ ЕООД.
 6. Обсъждане и приемане на Общинската програма за закрила на детето за 2018 г.

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър