Get Adobe Flash player

31.Дневен ред комисии 04.18 година

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

 1. Промяна в бюджета на общината за 2018 г.
 1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за първото тримесечие на 2018 г.

 

За становище: Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

 1. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.
 1. Изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за ПИ 118043, 118044, 123059, 123085, 123076, 123051, 123054, 123094, 123095 и 150006 в землището на гр.Искър.
 2. Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ III 1028, 1029, 1030 в кв.67А по плана на гр.Искър.
 3. Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване  за УПИ VIII 689 в кв.20 по плана на гр.Искър.
 4. Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ IV 973, 974 в кв.158 по плана на гр.Искър.

 

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.

 1. Общинска стратегия за развитие на социални услуги в община Искър 2016-2020 г.
 2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

 

За обсъждане и становище: Всички комисии

 1. Информация за състоянието на пътната инфраструктура и подготовката за пролетно-летния сезон на 2018 г. в община Искър.
 1. Информация за изпълнение на договори по Оперативни програми и по Програмата за развитие на селските райони в община Искър за 2017 г.
 2. Допълнение на Решение №547 от 30.03.2018 г. на Общински съвет-Искър.

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър