Get Adobe Flash player

33.Дневен ред комисии – 31.05.2018 година

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

  1. Отчет за дейността на „СБВБДПЛР – Искър“ ЕООД гр.Искър през 2017 год.

 

За становище: Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

  1. Промяна в предназначението на имот частна общинска собственост в публична общинска собственост (УПИ III-1028,1029,1030 в кв.67 по плана на гр.Искър).
  2. Промяна в предназначението на имот частна общинска собственост в публична общинска собственост (УПИ IV-973 в кв.158 по плана на гр.Искър).
  3. Промяна в предназначението на имот частна общинска собственост в публична общинска собственост (УПИ VIII-689 в кв.20 по плана на гр.Искър).
  4. Промяна в предназначението на имот частна общинска собственост в публична общинска собственост (УПИ V-974 в кв.158 по плана на гр.Искър).
  5. Продажба на общински обект, находящ се в гр.Искър, обл.Плевен, Нежилищна сграда (бивша поликлиника), ул. „Братя Миладинови“ № 43, УПИ I-604, кв.66а, представляващ Офис № 7 с площ 38,18 кв.м., заедно с 10,62 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж.
  6. Откриване на административен адрес на ПИ 116032, м. „Чекръците“ в землището на гр.Искър.

 

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

 

За обсъждане и становище: Всички комисии

  1. Анализ на дейността на РУ – Долни Дъбник, респ. Участък – Искър за 2017 г.

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър