Get Adobe Flash player

34. Дневен ред комисии – 29.06.2018 год.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

  1. Промяна в бюджета на общината за 2018 г.
  2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

  1. Изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за ПИ 118043, 123059, 123085, 123076, 123051, 123054, 123094, 123095 и 150006 в землището на гр.Искър.

 

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.

  1. Актуализиране на “План за действие на община Искър (2015-2020 г.) за интегриране на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация” в изпълнение на целите на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите.
  2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации, законност и обществен ред”

  1. Информация за състоянието на училищата и детските градини в Общината и тенденции в развитието им през учебната 2018/2019 година.

 

За обсъждане и становище: Всички комисии

  1. Изменение на Наредба № 17 за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община Искър в търговски дружества, приета от Общински съвет – Искър с Решение № 209 от 30.06.2005г. по Протокол № 25/30.06.2005 г.
  2. План за работа на Общински съвет – Искър за второто шестмесечие на 2018 г.

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър