Get Adobe Flash player

35. Дневен ред комисии – 20.07.2018 год.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

  1. Промяна в бюджета на общината за 2018 г.
  2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 За становище: Комисия за контрол по изпълнение на решенията и установяване на конфликт на интереси.

  1. Отчет на Кмета на община Искър за изпълнение на актовете на Общински съвет-Искър за първото шестмесечие на 2018 г.

 

За обсъждане и становище: Всички комисии

  1. Издаване на запис на заповед от община Искър в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № 15/07/2/0/00500 от 28.12.2017год. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020год., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за Проект „Реконструкция на уличната мрежа в община Искър“, сключен между Община Искър и ДФ „Земеделие“.
  2. Издаване на запис на заповед от община Искър в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане на ДДС по договор № 15/07/2/0/00500 от 28.12.2017год. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020год., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за Проект „Реконструкция на уличната мрежа в община Искър“, сключен между Община Искър и ДФ „Земеделие“.
  3. Осигуряване на финансов ресурс за управление на Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
  4. Изменение на Решение № 569 от 30.04.2018г. по Протокол № 33 от 30.04.2018г. относно поемане на общински дълг от община Искър, за финансиране на инвестиционен проект в полза на местната общност: „Основен ремонт на уличната мрежа – Община Искър“.
  5. Отчет за дейността на Общинския съвет и постоянните комисии за първото шестмесечие на 2018 г.

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър