Get Adobe Flash player

36. Дневен ред комисии – 30.08.2018 год.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

 1. Годишен отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г.
 2. Състоянието на общинския дълг на общината през 2017 г.
 3. Промяна в бюджета на общината за 2018г.
 4. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за второто тримесечие на 2018 г.
 5. Постъпило предложение от кметство Староселци, община Искър с рег.№ 10-02-23/27.07.2018 г. за подпомагане от страна на община Искър с финансови средства за отремонтиране на покривна конструкция на крайно нуждаещ се жител.

 

За становище:  Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост, земеползване и селско стопанство”

 

 1. Изменение на Подробен устройствен план на улица „Братя Миладинови“ от ОТ80а до ОТ31а в гр.Искър.
 2. Учредяване право на преминаване през имоти собственост на община Искър, а именно: ПИ 118043, 123054, 123059, 123085, 123094 и 123095 в землището на гр.Искър.
 3. Учредяване право на преминаване през имоти собственост на община Искър, а именно: ПИ 200553, 118035, 200644 в землището на гр.Искър.
 4. Продажба на общински обект, находящ се в гр.Искър, обл.Плевен, Нежилищна сграда (бивша поликлиника), ул. „Братя Миладинови“ № 43, УПИ I-604, кв.66а, представляващ Офис № 7 с площ 38,18 кв.м., заедно с 10,62 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж.

 

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.

 1. Състояние на парковете в община Искър, поддържане, опазване на тревната и дървесна растителност.
 2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации,” законност и обществен ред”.

 1. Готовността на учебните заведения в община Искър за предстоящата учебна 2018/2019 година.
 2. Съществуване на маломерни паралелки в начален и прогимназиален етап в ОУ „Васил Левски“, с.Долни Луковит.
 3. Съществуване на маломерна паралелка в прогимназиален етап в ОУ „Васил Левски“, с.Долни Луковит.
 4. Съществуване на слети и маломерни паралелки в НУ „Христо Ботев“, с.Писарово.

 

За обсъждане и становище: Всички комисии

 1. Отчет за работата на общинска администрация гр.Искър за 2017 г.
 2. Отмяна на Решение № 494/30.01.2018г. по Протокол № 30 от 30.01.2018г. на Общински съвет – Искър, гр.Искър.
 3. Отмяна на Решение № 507/30.01.2018г. по Протокол № 30 от 30.01.2018г. на Общински съвет – Искър, гр.Искър.
 4. Предоставяне мандат на инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на община Искър да представлява Общината на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК – Плевен.

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър