Get Adobe Flash player

37. Дневен ред комисии – 27.09.2018 год.

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

  1. Промяна в бюджета на общината за 2018г.
  2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище:  Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост, земеползване и селско стопанство”

 

  1. Информация за управлението, стопанисването и разпореждането с общинския поземлен фонд през 2018 г.
  2. Предоставяне на земеделска земя от общинския поземлен фонд.
  3. Безвъзмездно прехвърляне в собственост на имоти – публична общинска собственост – язовири от общините на държавата и съгласно §33 от Закон за изменение и допълнение на Закон за водите, обнародван в Държавен вестник бр.55/03.07.2018 г., в тримесечен срок от влизане в сила на закона, кметовете на общини внасят в Министерство на икономиката мотивирано предложение за промяна на собствеността на язовирите при наличие на Решение, взето от съответния общински съвет за прехвърляне на собствеността безвъзмездно на държавата.

 

 

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации,” законност и обществен ред”.

  1. Информация за паралелки под норматив и слети паралелки в училищата през учебната 2018/2019 година.

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър