Get Adobe Flash player

38. Дневен ред комисии – 30.10.2018 год.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

  1. Промяна в бюджета на общината за 2018г.
  2. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за второто тримесечие на 2018 г.
  3. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 За обсъждане и становище: Всички комисии

  1. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.
  2. Кандидатстване на Община Искър за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализирането на проект „Рекултивация и закриване на старо общинско депо за отпадъци в землището на гр.Искър“.
  3. Предоставяне мандат на инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на община Искър да представлява Общината на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК – Плевен.
  4. Приемане на Наредба № 32 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Искър.

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър