Get Adobe Flash player

39. Дневен ред комисии – 20.11.2018 год.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 За становище:  Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост, земеползване и селско стопанство”

 

  1. Одобряване на окончателен проект на Общ устройствен план на община Искър.
  2. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план.
  3. Извеждане от експлоатация без премахване на съоръженията на язовир „Пелово“ в ПИ 134033 землището на гр.Искър, Публична общинска собственост, видно от АОС №3586/03.08.2018 г.

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър