Get Adobe Flash player

40. Дневен ред комисии – 29.11.2018 год.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

  1. Промяна в бюджета на общината за 2018г.
  2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище:  Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост, земеползване и селско стопанство”

 

  1. Продажба на общински имот и определяне на пазарна оценка (УПИ I-1135).
  2. Продажба на общински имот и определяне на пазарна оценка (ПИ №104015).
  3. Отдаване под наем на полските пътища включени в масивите за ползване и разпределени със заповедите по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2018-2019г.

 

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За обсъждане и становище: Всички комисии

  1. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.
  2. Актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Искър през 2018 г.
  3. Дарение на движими вещи – Медицинска апаратура и консумативи от община Искър на Център за спешна медицинска помощ – Плевен за нуждите на Филиала за спешна медицинска помощ – гр.Искър.

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър