Get Adobe Flash player

41. Дневен ред комисии – 18.12.2018 год.

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР

 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище : Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

 1. Промяна в бюджета на общината за 2018г.
 2. Определяне на такса за битови отпадъци за 2019 год.
 3. Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битови отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2019 година.
 4. Определяне на базисни наемни цени през 2019 г.
 5. Определяне на месечна финансова помощ на граждани от община Искър, подложени на хемодиализа за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
 6. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище:  Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост, земеползване и селско стопанство”

 1. Отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост.

 

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.                                                    

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За обсъждане и становище: Всички комисии

 1. Актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Искър през 2018 г. в Раздел III, б.“Б“.
 2. Изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г.
 3. Приемане на План за работа на Общински съвет – Искър, гр. Искър за първото шестмесечие на 2019 г

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър