Get Adobe Flash player

42. Дневен ред комисии – 24.01.2019 год.

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР

 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

 1. Отпускане на средства за обезпечаване на кръводарителната кампания в община Искър.
 2. Увеличаване основната месечна работна заплата на Кмета на община Искър.
 3. Определяне на основните месечни работни заплати на Кметовете на кметства, считано от 01.01.2019г.
 4. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище:  Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост, земеползване и селско стопанство”

 1. Определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване през стопанската 2019-2020 г.

 

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.                                                   

 1. Кандидатстване с проект по ОПРЧР 2014-2020; Процедура: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрасни хора и лица с увреждания – Компонент 2“.

 

За становище: Комисия за контрол по изпълнение на решенията и установяване на конфликт на интереси.

 1. Отчет на Кмета на община Искър за изпълнение на актовете на Общински съвет-Искър през второто шестмесечие на 2018 г.
 2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За обсъждане и становище: Всички комисии

 1. Промяна на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на община Искър.
 2. Приемане на общинска програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост.
 3. Приемане бюджета на Община Искър за 2019 година.
 4. Обсъждане и приемане на Информация за състоянието и анализ на безработицата в община Искър към 31.12.2018г.
 5. Отчет за дейността на Общински съвет-Искър и неговите комисии през второто шестмесечие на 2018 г.

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър