Get Adobe Flash player

43. Дневен ред комисии – 26.02.2019 год.

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР

 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

 1. Промяна в бюджета на общината за 2019 г.
 2. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за четвъртото тримесечие на 2018 г.
 3. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище:  Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост, земеползване и селско стопанство”

 1. Отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост.
 2. Промяна начина на трайно ползване на земеделски земи публична общинска собственост за други земеделски нужди.
 3. Одобряване на ПУП – ПП (Подробен устройствен план – парцеларен план) за ПИ 118043, 123059, 123085, 123051, 123054, 123094, 150006, 123076 и 123095 в землището на гр.Искър.
 4. Промяна начина на трайно ползване на земеделска земя публична общинска собственост.
 5. Определяне размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване и правилата за ползването им. Предоставяне и актуализиране на ползването на мерите, пасищата и ливадите за стопанската 2019-2020г. определяне такса на декар за общо ползване и наемна цена на декар за индивидуално ползване на общинските пасища, мери и ливади през стопанската 2019-2020 год.

 

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.                                                   

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации, законност и обществен ред”.

 1. Информация за Културен календар на Община Искър за 2019 г.

 

За обсъждане и становище: Всички комисии

 1. Приемане на Наредба № 33 за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства в община Искър.
 2. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.
 3. Отчет за извършени разпоредителни сделки с общинско имущество през 2018 г.

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър