Get Adobe Flash player

44. Дневен ред комисии – 26.03.2019 год.

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСКЪР

 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

 

За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

 1. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.
 2. Промяна в бюджета на общината за 2019 г.
 3. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище:  Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост, земеползване и селско стопанство”

 1. Продажба на жилищна сграда, лятна кухня, гараж и две стопански сгради построени чрез отстъпено право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот (УПИ) III-1521, кв.104Б по плана на гр,Искър.

 

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.                                                    

 1. Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците през 2018 г. на община Искър.
 2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации, законност и обществен ред”.

 1. Информация за дейността на читалищата в община Искър през 2018 г.
 2. Отчет за дейността и финансовото състояние на спортните клубове през 2018 г. и изразходваните средства през годината.
 3. Отчет за Дейността на Местната комисия за Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2018 год.
 4. Отчет за изпълнението на Общинска програма за закрила на детето за 2018г.
 5. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г

 

За обсъждане и становище: Всички комисии

 1. Приемане на годишен доклад за наблюдението и изпълнението на общински план за развитие 2014-2020 г. на община Искър за 2018 г.
 2. Отпускане на финансова помощ по постъпило предложение с Рег.№ 10-02-8/21.03.2019г. на Кмета на Кметство Староселци.

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър