Get Adobe Flash player

45. Дневен ред комисии – 30.04.2019 год.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

  1. Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за 2018 г.
  2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище:  Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост, земеползване и селско стопанство”

  1. Продажба на двуетажна жилищна сграда, лятна кухня и стопанска сграда построени чрез отстъпено право на строеж върху урегулиран поземлен имот (УПИ) III-197, кв.86 по плана на с.Долни Луковит.
  2. Определяне на пазарните оценки за парични обезщетения на собствениците на земеделски имоти, засегнатите от сервитута на трасе на обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“ на територията на Община Искър.

 

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.                                                    

  1. Изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Искър 2016-2020 г.
  2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации, законност и обществен ред”.

  1. Отпускане на парична награда на ученици от 12 клас на Средно училище „Христо Смирненски“, гр.Искър.

 

За обсъждане и становище: Всички комисии

  1. Информация за изпълнение на договори по Оперативни програми и по Програмата за развитие на селските райони в община Искър за 2018 г.
  2. Информация за състоянието на пътната инфраструктура и подготовка за пролетно-летния сезон на 2019 год. в община Искър.

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър