Get Adobe Flash player

46. Дневен ред комисии – 30.05.2019 год.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

  • Отчет за дейността на „СБВБДПЛР-Искър“ ЕООД гр.Искър през 2018 г.
  • Отчет за дейността на „Пелофарма“ ЕООД гр.Искър за първото тримесечие на 2019 г.
  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

 

За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.                                                   

  1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

 

За обсъждане и становище: Всички комисии

  1. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.
  2. Анализ за дейността на РУ – Долни Дъбник, респ. Участък – Искър за 2018 г.

 

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър