Get Adobe Flash player

47. Дневен ред комисии – 28.06.2019 год.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

         За становище: Комисия  „Бюджет и финанси, транспорт, търговия и инвестиционна политика”

 1. Промяна в бюджета на общината за 2019 г.
 2. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия „Устройство на територията, благоустройство, промишленост и селско стопанство”

 1. Продажба на общински имот ПИ № 55782.40.52 и определяне на пазарна цена.
 2. Продажба на общински имоти и определяне на пазарни цени.
 3. Продажба на двуетажна полумасивна жилищна сграда и паянтова жилищна сграда няходящи се в общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIV- 42, кв. 4 и паянтова стопанска сграда находяща се в общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIII-42, кв. 4 по плана на с.Долни Луковит построени чрез отстъпено право на строеж.
 4. Одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на общински имот.

 

       За становище: Комисия “Здравеопазване, социални дейности, екология и евроинтеграция”.                                                   

 1. Отпускане на еднократни финансови помощи.

 

За становище: Комисия „Образование, култура и спорт, работа с правителствени и неправителствени организации, законност и обществен ред”

 1. Информация за състоянието на училищата и детските градини в Общината и тенденции в развитието им през учебната 2019/2020 година.
 2. Запазване на самостоятелна паралелка в ОУ „Васил Левски“, с.Долни Луковит.

 

         За обсъждане и становище: Всички комисии

 1. Отчет за работата на общинска администрация гр.Искър за 2018 г.
 2. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.
 3. Откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели, определяне правила за нейното провеждане, утвърждаване на образци на документи, създаване на комисия за провеждане на процедурата за подбор на съдебни заседатели и определяне на срок за приемане на заявления и документи за участие в процедурата за подбор на съдебни заседатели

 

 

ЛЮБОМИР ЙОЛОВ

Председател на Общински съвет – Искър